شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

تماس با ما

    برای تماس با ما و ارسال پیشنهادات وانتقادات و نظرات سازنده خود میتوانید به یکی از روشهای زیر با ما در ارتباط باشید .
    شماره تلفنهای شهرداری :
    ۰۲۳-۳۲۵۷۳۲۳۰–۰۲۳-۳۲۵۷۳۲۸۱–۰۲۳۳۲۵۷۳۲۷۷

    سامانه پیامکی شهرداری:۱۰۰۰۳۲۳۰
    sh.mojen@gmail.com :صندوق پستی