شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

ادارات و نهادهای شهر

    اداره گاز ـ اداره آب و فاضلاب ـ بانکهای :قرض الحسنه مهر و کشاورزی ـ شرکت تعاونی تولید ـ شرکت تعاونی روستایی ـ شرکت آبیاری ـ شرکت دامداران ـ شرکت جانبازان ـاداره پست