شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

تصویب و ابلاغ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸شهرداری مجن

    شهردار مجن خبر داد : دفترچه تعرفه عوارض محلی شهرداری مجن در سال ۹۸تصویب گردید لذا شهروندان محترم مجن می توانند جهت کسب اطلاع از تعرفه مذکور به سایت شهرداری مراجعه و یا با حضور در شهرداری  کسب اطلاع نمایند.

    به گزارش روبط عمومی ، مجید آقایی شهردار مجن در این باره گفت :

    تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸شهرداری مجن دراجراي تبصره ۱ و ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده ۳۰ آئین نامه مالی شهرداریها و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداريها و بند های۲- ۹- ۱۶ و ۲۶ از ماده ۸۰ و ماده ۸۵ قانون شوراهای اسلامی و آئين نامه هاي اجرائي مربوطه بشرح ذيل تهیه و تدوين گرديده است و پس از تایید نهایی و موافقت فرمانداری  شهرستان از طریق  شورای اسلامی شهر  جهت اجرا برابر با ضوابط و مقررات قانونی مربوطه به شهرداری ابلاغ گردیده است و به شرح ذیل به در سال آینده به اجرا خواهد آمد.

     

    تعرفه عوارض