شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

حاج قاسم یوسفی در انتخابات هیئت رئیس شورا به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر مجن انتخاب گردید

    به گزارش روابط عمومی : همزمان با انتخاب هئیت رئیسه شوراهای اسلامی شهر و روستای استان ، جلسه انتخاب هئیت رئیسه شورای اسلامی شهر مجن نیز با حضور معاون امور عمرانی فرماندار و دیگرکارشناس فرمانداری شاهرودبرگزار گردید که آقایان حاج قاسم یوسفی رئیس ، حاج علی اصغر ملا نجفی نایب رئیس و سید حسین سادات بعنوان منشی این دوره از انتخابات شورای شهر سکان هدایت مدیریت شهری را دردست گرفتند