شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

استارت عملیات جدولگذاری خیابان ولیعصر (عج) مجن نیز زده شد

    به گزارش روابط عمومی : پس از خاکبرداری خیابان ولیعصر (عج) مجن توسط عوامل شهرداری عملیات جدولگذاری خیابان مذکور آغاز گردید

    گفتنی است پس از جدولگذاری کار  تسطیح و شن ریزی خیابان برای پخش آسفالت انجام خواهد شد