شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

المان نوروزی شهرداری در آستانه سال نو

    به گزارش روابط عمومی شهرداری مجن در آستانه سال نو به منظور استقبال از بهار طبیعت با المان های جدید نوروزی به استقبال بهار ۱۳۹۷ رفته است که تصاویر ذیل گویای این موضوع است

    1المان نوروزی شهرداری مجن 1المان نوروزی شهرداری مجن2