شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

شهردار مجن: در صورت مشارکت شهروندان شهر مجن توسعه و پیشرفت بیشتری خواهد داشت

    به گزارش روابط عمومی مجید آقایی شهردار مجن در خصوص مشارکت شهروندان جهت پیشرفت و توسعه شهر گفت :

    با مشارکت و حضور شهروندان است که شهرهای زیبا ساخته می شوند. هرجا مشارکت و حضور شهروندان جهت اجرای پروژه های شهری پرنگ تربوده توسعه و پیشرفت و عمران هم بوده است چون بدون مشارکت شهروندان توسعه و آبادانی شهر پیشرفتی نخواهد داشت. لذا از همه شهروندان محترم مجن می خواهیم در تمامی امور با شهرداری مشارکت و همکاری نمایند.

    مجید آقایی شهردار مجن