شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

نصب تاب بازی کودکان در پارک خیابان پیروزی

    به گزارش روابط عمومی : شهرداری مجن جهت رفاه حال شهرندان وکودکان منطقه کلوخ دره با نصب تاب کودکان ، وسایل بازی آن پارک را تکمیل نمود

    438318035_9790