شهروندان گرامی؛توسعه و آبادانی هر شهری حمایت شهروندان آن شهر را می طلبد ،امیدواریم با پرداخت به موقع عوارض ما را برای رسیدن به این هدف یاری نمایید...

آگهي واگذاري نوبت دوم-جايگاه نصب قصربادي (پارك ولايت مجن)

    Scan00012